Слово Боже на цей день – Библия на сей день – Scripture for the day

13 Якщо Я замкну небеса, і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ Мій, 14 і впокоряться люди Мої, що над ними кличеться Ім’я Моє, і помоляться, і будуть шукати Ім’я Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній Край! (2 Хроніки 7:13-14 UKR)

13 Если Я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю моровую язву на народ Мой, 14 и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. (2 Паралипоменон 7:13-14 RST)

 13 If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people; 14 If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. (2 Ch 7:13-14 KJV)

* * *

1 И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы.
6 В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел бедствие.
7 И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. (Михея 4:1, 6-7 RST)

1 But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the house of the LORD shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and people shall flow unto it.
6 In that day, saith the LORD, will I assemble her that halteth, and I will gather her that is driven out, and her that I have afflicted;
7 And I will make her that halted a remnant, and her that was cast far off a strong nation: and the LORD shall reign over them in mount Zion from henceforth, even for ever. (Micah 4:1, 6-7 KJV)

1 Та буде наприкінці днів, гора дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір’я, і будуть народи до неї пливсти.
6 Того дня промовляє Господь позбираю кульгаве й згромаджу розігнане, і те, що на нього навів коли лихо.
7 І зроблю Я кульгаве останком, а віддалене потужним народом, і зацарює над ними Господь на Сіонській горі відтепер й аж навіки! (Михея 4:1, 6-7 UKR)

* * *

KJV Jeremiah 6:16 Thus saith the LORD, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein.

Иеремия 6:16 Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: „не пойдем “.

Эремія 6:16 Так говорить Господь: На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі! Та вони відказали: Не підемо!

* * *

1 В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их.
2 Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали?
3 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
4 Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?
5 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. (Луки 13:1-5 RST)

1 There were present at that season some that told him of the Galilaeans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices.
2 And Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galilaeans were sinners above all the Galilaeans, because they suffered such things?
3 I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.
4 Or those eighteen, upon whom the tower in Siloam fell, and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem?
5 I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish. (Luk 13:1-5 KJV)

1 Того часу прийшли були дехто, та й розповіли Йому про галілеян, що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами.
2 Ісус же сказав їм у відповідь: Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян?
3 Ні, кажу вам; та коли не покаєтеся, то загинете всі так!
4 Або ті вісімнадцять, що башта на них завалилась була в Сілоамі й побила їх, чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть?
5 Ні, кажу вам; та коли не покаєтеся, то загинете всі так! (Луки 13:1-5 UKR)

* * *

25 Now great multitudes were going along with Him; and He turned and said to them,
26 “If anyone comes to Me, and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be My disciple.
27 “Whoever does not carry his own cross and come after Me cannot be My disciple.
28 “For which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost, to see if he has enough to complete it?
29 “Otherwise, when he has laid a foundation, and is not able to finish, all who observe it begin to ridicule him,
30 saying, ‘This man began to build and was not able to finish.’
31 “Or what king, when he sets out to meet another king in battle, will not first sit down and take counsel whether he is strong enough with ten thousand men to encounter the one coming against him with twenty thousand?
32 “Or else, while the other is still far away, he sends a delegation and asks terms of peace.
33 “So therefore, no one of you can be My disciple who does not give up all his own possessions. (Luk 14:25-33 NAS)

25 Ішло ж з Ним багато людей. І, звернувшись, сказав Він до них:
26 Коли хто приходить до Мене, і не зненавидить свого батька та матері, і дружини й дітей, і братів і сестер, а до того й своєї душі, той не може буть учнем Моїм!
27 І хто свого хреста не несе, і не йде вслід за Мною, той не може бути учнем Моїм!
28 Хто бо з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде й видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання,
29 щоб, коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього,
30 говорячи: Чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг…
31 Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможен він із десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього?
32 Коли ж ні, то, як той ще далеко, шле посольство до нього та й просить про мир.
33 Так ото й кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем Моїм. (Луки 14:25-33 UKR)

25 С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им:
26 если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником;
27 и кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником.
28 Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее,
29 дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним,
30 говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?
31 Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?
32 Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире.
33 Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. (Луки 14:25-33 RST)

* * *

23 Jesus answered and said to him, “If anyone loves Me, he will keep My word; and My Father will love him, and We will come to him, and make Our abode with him.
24 “He who does not love Me does not keep My words; and the word which you hear is not Mine, but the Father’s who sent Me. (John 14:23-24 NAS)

23 Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить Мене, той слово Моє берегтиме, і Отець Мій полюбить його, і Ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього.
24 Хто не любить Мене, той не береже Моїх слів. А слово, що чуєте ви, не Моє, а Отця, що послав Мене.
25 Говорив це Я вам, бувши з вами. (Івана 14:23-25 UKR)

23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
24 Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. (Иоанна 14:23-24 RST)

* * *

2 так говорит Господь: стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам…, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им; не убавь ни слова.
3 Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда Я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их.
4 И скажи им: так говорит Господь: если вы не послушаетесь Меня в том, чтобы поступать по закону Моему, который Я дал вам,
5 чтобы внимать словам рабов Моих, пророков, которых Я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете,–
6 то с домом сим Я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли.
13 итак исправьте пути ваши и деяния ваши и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас; (Иер 26:2-6,13 RST)

2 Так говорить Господь: Стань на подвір’ї Господнього дому, і будеш говорити всім… містам, що приходять на поклін до Господнього дому, усі ті слова, що Я наказав був тобі, щоб до них говорити, не вбав ані слова.
3 Може почують вони, і вернуться кожен зо своєї злої дороги, й Я пожалую щодо зла, яке думаю вчинити їм через злі їхні вчинки!
4 І скажеш до них: Так говорить Господь: Якщо ви не будете прислухуватися до Мене, щоб ходити за Законом Моїм, якого Я дав вам,
5 щоб прислухуватися до слів Моїх рабів пророків, яких Я посилаю до вас рано та пізно, та не слухали ви,
6 то вчиню з оцим домом, як з Шіло, а місто це дам на прокляття для всіх народів землі…
13 А тепер поліпшіть ваші дороги та ваші чини, і слухайтеся голосу Господа, вашого Бога, то пожалує Господь щодо зла, яке говорив був на вас.
(Єремія 26:2-6,13 UKR)

2 Thus saith the LORD; Stand in the court of the LORD’S house, and speak unto all the cities…, which come to worship in the LORD’S house, all the words that I command thee to speak unto them; diminish not a word:
3 If so be they will hearken, and turn every man from his evil way, that I may repent me of the evil, which I purpose to do unto them because of the evil of their doings.
4 And thou shalt say unto them, Thus saith the LORD; If ye will not hearken to me, to walk in my law, which I have set before you,
5 To hearken to the words of my servants the prophets, whom I sent unto you, both rising up early, and sending them, but ye have not hearkened;
6 Then will I make this house like Shiloh, and will make this city a curse to all the nations of the earth.
13 Therefore now amend your ways and your doings, and obey the voice of the LORD your God; and the LORD will repent him of the evil that he hath pronounced against you. (Jer 26:2-13 KJV)

 * * *

37 Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;
38 а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем.  (Иоанна 10:37-38 RST)

37 Коли Я не чиню діл Свого Отця, то не вірте Мені.
38 А коли Я чиню, то хоч ви Мені віри й не ймете, повірте ділам, щоб пізнали й повірили ви, що Отець у Мені, а Я ув Отці! (Івана 10:37-38 UKR)

37 “If I do not do the works of My Father, do not believe Me;
38 but if I do them, though you do not believe Me, believe the works, that you may know and understand that the Father is in Me, and I in the Father.” (Joh 10:37-38 NAS)

 * * *

17 Тож блаженна людина, яку Бог картає, і ти не цурайсь Всемогутнього кари:
18 Бо Він рану завдасть і перев’яже, Він ламає й вигоюють руки Його!
19 В шістьох лихах спасає тебе, а в сімох не діткне тебе зло:
20 Викупляє тебе Він від смерти за голоду, а в бою з рук меча.
21 Як бич язика запанує, сховаєшся ти, і не будеш боятись руїни, як прийде вона.
22 З насилля та з голоду будеш сміятись, а земної звірини не бійся.
23 Бо з камінням на полі є в тебе умова, і звір польовий примирився з тобою. (Йов 5:17-23 UKR)

17 Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителева не отвергай,
18 ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют.
19 В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло.
20 Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне– от руки меча.
21 От бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно придет.
22 Опустошению и голоду посмеешься и зверей земли не убоишься,
23 ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. (Иов 5:17-23 RST)

17 Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty:
18 For he maketh sore, and bindeth up: he woundeth, and his hands make whole.
19 He shall deliver thee in six troubles: yea, in seven there shall no evil touch thee.
20 In famine he shall redeem thee from death: and in war from the power of the sword.
21 Thou shalt be hid from the scourge of the tongue: neither shalt thou be afraid of destruction when it cometh.
22 At destruction and famine thou shalt laugh: neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth. (Job 5:17-22 KJV)

 * * *

6 Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near:
7 Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the LORD, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon. (Isa 55:6-7 KJV)

6 Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько!
7 Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато! (Ісая 55:6-7 UKR)

6 Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.
7 Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник– помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. (Исаия 55:6-7 RST)

 * * *

1 Когда царство Ровоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним.
2 На пятом году царствования Ровоама, Сусаким, царь Египетский, пошел на Иерусалим,– потому что они отступили от Господа,–
3 с 1 200 колесниц и 60 000 всадников; и не было числа народу, который пришел с ним из Египта, Ливиянам, Сукхитам и Ефиоплянам;
4 и взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму.
5 Тогда Самей пророк пришел к Ровоаму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, [спасаясь] от Сусакима, и сказал им: так говорит Господь: вы оставили Меня, за то и Я оставляю вас в руки Сусакиму.
6 И смирились князья Израилевы и царь и сказали: праведен Господь!
7 Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: они смирились; не истреблю их и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев Мой на Иерусалим рукою Сусакима;
8 однакоже они будут слугами его, чтобы знали, каково служить Мне и служить царствам земным. (2 Паралипоменон 12:1-8 RST)

1 І сталося, як зміцніло Рехав’амове царство й став він сильний, то покинув він, і ввесь Ізраїль із ним, Господнього Закона.
2 І сталося п’ятого року царя Рехав’ама, пішов Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим, бо вони спроневірилися Господеві,
3 з 1 200 колесниць та з 60 000 верхівців: і не було числа для народу, що прийшов із ним з Єгипту, ливіянам, суккійянам та кушанам.
4 І здобув він твердинні міста, що в Юді, і прийшов аж до Єрусалиму.
5 А пророк Шемая прийшов до Рехав’ама та Юдиних зверхників, що зібралися до Єрусалиму, утікаючи перед Шішаком, та й сказав до них: Так сказав Господь: Ви залишили Мене, а тому Я залишив вас і видав у Шішакову руку!
6 І впокорилися Ізраїлеві зверхники та цар і сказали: Справедливий Господь!
7 А коли Господь побачив, що вони впокорилися, то було Господнє слово до Шемаї, говорячи: Упокорилися вони, не нищитиму їх, але дам їм трохи людей на порятунок, і не виллється гнів Мій на Єрусалим через Шішака.
8 Бо вони стануть йому за рабів, та й пізнають тоді службу Мені та службу царствам земним. (2 Книга Хронік 12:1-8 UKR)

1 And it came to pass, when Rehoboam had established the kingdom, and had strengthened himself, he forsook the law of the LORD, and all Israel with him.
2 And it came to pass, that in the fifth year of king Rehoboam Shishak king of Egypt came up against Jerusalem, because they had transgressed against the LORD,
3 With 1 200 chariots, and 60 000 horsemen: and the people were without number that came with him out of Egypt; the Lubims, the Sukkiims, and the Ethiopians.
4 And he took the fenced cities which pertained to Judah, and came to Jerusalem.
5 Then came Shemaiah the prophet to Rehoboam, and to the princes of Judah, that were gathered together to Jerusalem because of Shishak, and said unto them, Thus saith the LORD, Ye have forsaken me, and therefore have I also left you in the hand of Shishak.
6 Whereupon the princes of Israel and the king humbled themselves; and they said, The LORD is righteous.
7 And when the LORD saw that they humbled themselves, the word of the LORD came to Shemaiah, saying, They have humbled themselves; therefore I will not destroy them, but I will grant them some deliverance; and my wrath shall not be poured out upon Jerusalem by the hand of Shishak.
8 Nevertheless they shall be his servants; that they may know my service, and the service of the kingdoms of the countries. (2Ch 12:1-8 KJV)

* * *

6 Великий же зиск то благочестя із задоволенням.
7 Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести.
8 А як маєм поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того.
9 А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибіль.
10 Бо корень усього лихого то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри й поклали на себе великі страждання. (1 Тим 6:6-10 UKR)

6 Великое приобретение– быть благочестивым и довольным.
7 Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него].
8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;
10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. (1 Тим 6:6-10 RST)

6 But godliness with contentment is great gain.
7 For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.
8 And having food and raiment let us be therewith content.
9 But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.
10 For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. (1 Ti 6:6-10 KJV)

* * *

RST Притчи 18:21 Смерть и жизнь– во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его.

KJV Proroverbs 18:21 Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.

UKR Приповісті 18:21 Смерть та життя у владі язика, хто ж кохає його, його плід поїдає.

* * *

2 І будеш пам’ятати всю ту дорогу, що Господь, Бог твій, вів тебе нею по пустині ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні.
3 І впокорював Він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав ти й не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. (Повторення Закону 8:2-3 UKR)

2 And thou shalt remember all the way which the LORD thy God led thee these forty years in the wilderness, to humble thee, and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments, or no.
3 And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the LORD doth man live.
(Deuteronomy 8:2-3 KJV)

2 И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет;
3 Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек; (Второзаконие 8:2-3 RST)

* * *

NAS Exodus 23:2 You shall not follow a multitude in doing evil, nor shall you testify in a dispute so as to turn aside after a multitude in order to pervert justice.

RST Исход 23:2 Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды.

UKR Вихід 23:2 Не будеш з більшістю, щоб чинити зло. І не будеш висловлюватися про позов, прихиляючись до більшости, щоб перегнути правду.

* * *

39 оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими.
40 И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он наследием Своим
41 и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими.
42 Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их.
43 Много раз Он избавлял их; они же раздражали [Его] упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие свое.
44 Но Он призирал на скорбь их, когда слышал вопль их,
45 и вспоминал завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости Своей;
46 и возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их.
47 Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою.
48 Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! И да скажет весь народ: аминь! Аллилуия! (Псалом 105:39-48 RST)

39 і стали нечисті вони через учинки свої, і перелюб чинили ділами своїми…
40 і проти народу Свого запалав гнів Господній, і спадок Його Йому став огидним,
41 і віддав їх у руку народів, і їхні ненависники панували над ними,
42 і їхні вороги їх гнобили, і вони впокорилися під їхню руку…
43 Багато разів Він визволював їх, але вони вперті були своїм задумом, і пригноблено їх через їхню провину!
44 Та побачив Він їхню тісноту, коли почув їхні благання,
45 і Він пригадав їм Свого заповіта, і пожалував був за Своєю великою милістю,
46 і збудив милосердя до них між усіма, що їх полонили!
47 Спаси нас, о Господи, Боже наш, і нас позбирай з-між народів, щоб дякувати Йменню святому Твоєму, щоб Твоєю хвалитися славою!
48 Благословенний Господь, Бог ізраїлів звіку й навіки! і ввесь народ нехай скаже: Амінь! Алілуя! (Псалом 106:39-48 UKR)

39 Thus they became unclean in their practices, And played the harlot in their deeds.
40 Therefore the anger of the LORD was kindled against His people, And He abhorred His inheritance.
41 Then He gave them into the hand of the nations; And those who hated them ruled over them.
42 Their enemies also oppressed them, And they were subdued under their power.
43 Many times He would deliver them; They, however, were rebellious in their counsel, And so sank down in their iniquity.
44 Nevertheless He looked upon their distress, When He heard their cry;
45 And He remembered His covenant for their sake, And relented according to the greatness of His lovingkindness.
46 He also made them objects of compassion In the presence of all their captors.
47 Save us, O LORD our God, And gather us from among the nations, To give thanks to Thy holy name, And glory in Thy praise.
48 Blessed be the LORD, the God of Israel, From everlasting even to everlasting. And let all the people say, “Amen.” Praise the LORD! (Psa 106:39-48 NAS)

* * *

What thing soever I command you, observe to do it: thou shalt not add thereto, nor diminish from it (KJV Deuteronomy 12:32)

(013-1) Кожне слово, що я наказую його вам, будете додержувати виконувати, не додаси до нього, і не відіймеш від нього (UKR Повторення Закону 12:32)

Исполняйте все, что я вам повелел. Ничего к этому не добавляйте, ничего не убавляйте (CRV Второзаконие 12:32)

* * *

4 Seek the LORD, and his strength: seek his face evermore.
5 Remember his marvellous works that he hath done; his wonders, and the judgments of his mouth (Psa 105:4-5 KJV)

4 Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда.
5 Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его (Псалом 104:4-5 RST)

4 Пошукуйте Господа й силу Його, лице Його завжди шукайте!
5 Пам’ятайте про чуда Його, які Він учинив, про ознаки Його та про присуди уст Його (Псалом 104:4-5 UKR)

* * *

6 Я ГОСПОДЬ, твой Бог, который вывел тебя из Египта, из неволи.
7 Пусть у тебя не будет никаких богов, кроме Меня.
8 Не делай себе изваяний — никаких изображений того, что вверху на небе, того, что внизу на земле, или того, что в воде, ниже земли.
9 Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, ГОСПОДЬ, твой Бог, — Бог ревнивый. За грехи отцов, отвергнувших Меня, Я караю их детей, внуков и правнуков.
10 А потомкам тех, кто Меня любит и исполняет Мои повеления, Я и в тысячном поколении воздаю добром.
11 Не произноси попусту имя ГОСПОДА, твоего Бога. ГОСПОДЬ не оставит безнаказанным того, кто так делает.
12 Соблюдай субботу — священный день, как повелел тебе ГОСПОДЬ, твой Бог.
13 Шесть дней работай, занимайся делами,
14 а седьмой день — суббота: он принадлежит ГОСПОДУ, твоему Богу. Работать в этот день нельзя никому — ни тебе, ни сыну твоему, ни дочери, ни рабу твоему, ни рабыне, ни быку твоему или ослу — никакой скотине, ни переселенцу, что живет в твоем городе. Пусть твой раб и твоя рабыня отдохнут, как и ты.
15 Помни, что ты сам был рабом в Египте, а ГОСПОДЬ, твой Бог, вывел тебя оттуда рукой Своей сильной, десницей простертой. Поэтому ГОСПОДЬ, твой Бог, повелел тебе соблюдать субботу.
16 Чти отца и мать, как повелел тебе ГОСПОДЬ, твой Бог, чтобы долгой была твоя жизнь и было бы тебе хорошо на той земле, которую ГОСПОДЬ, твой Бог, отдает тебе.
17 Не убивай.
18 Не прелюбодействуй.
19 Не воруй.
20 Не давай ложных показаний против ближнего.
21 Не желай отнять чужую жену. Не пожелай чужого дома и земли, чужих рабов и рабынь, чужих быков и ослов — ничего чужого.
22 ГОСПОДЬ сказал это всей вашей общине. Он говорил на горе, из огня, облака и густой тьмы, громким голосом. К этим словам Он ничего не добавил. Он написал их на двух каменных табличках и отдал таблички мне. (Второзаконие 5:6-22 Соврем. перевод)

6 Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства.
7 Хай не буде тобі інших богів при Мені!
8 Не роби собі різьби й усякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею.
9 Не вклоняйся їм, і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, що ненавидять Мене,
10 і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто виконує Мої заповіді.
11 Не присягай Іменем Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто присягає Його Ім’ям надаремно.
12 Пильнуй дня суботнього, щоб святити його, як наказав тобі Господь, Бог твій.
13 Шість день працюй, і роби всю працю свою,
14 а день сьомий субота для Господа, Бога твого; не роби жодної праці ти й син твій та дочка твоя, і раб твій та невільниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, щоб відпочив раб твій і невільниця твоя, як і ти.
15 І будеш пам’ятати, що був ти рабом в єгипетському краї, і вивів тебе Господь, Бог твій, звідти сильною рукою та витягненим раменом, тому наказав тобі Господь, Бог твій, святкувати суботній день.
16 Шануй свого батька та матір свою, як наказав був тобі Господь, Бог твій, щоб довгі були твої дні, і щоб було тобі добре на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі.
17 Не вбивай!
18 Не чини перелюбу!
19 Не кради!
20 Не свідчи неправдиво проти ближнього свого!
21 І не бажай жони ближнього свого, і не бажай дому ближнього свого, ані поля його, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що є ближнього твого!
22 Слова ці Господь промовляв до всього вашого зібрання, на горі з середини огню, хмари та мряки, сильним голосом. І більш не говорив, і написав їх на двох камінних таблицях, і дав їх мені. (Повторення Закону 5:6-22 UKR)

6 “I am the LORD your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery.
7 “You shall have no other gods before me.
8 “You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below.
9 You shall not bow down to them or worship them; for I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me,
10 but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments.
11 “You shall not misuse the name of the LORD your God, for the LORD will not hold anyone guiltless who misuses his name.
12 “Observe the Sabbath day by keeping it holy, as the LORD your God has commanded you.
13 Six days you shall labor and do all your work,
14 but the seventh day is a sabbath to the LORD your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your ox, your donkey or any of your animals, nor any foreigner residing in your towns, so that your male and female servants may rest, as you do.
15 Remember that you were slaves in Egypt and that the LORD your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore the LORD your God has commanded you to observe the Sabbath day.
16 “Honor your father and your mother, as the LORD your God has commanded you, so that you may live long and that it may go well with you in the land the LORD your God is giving you.
17 “You shall not murder.
18 “You shall not commit adultery.
19 “You shall not steal.
20 “You shall not give false testimony against your neighbor.
21 “You shall not covet your neighbor’s wife. You shall not set your desire on your neighbor’s house or land, his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor.”
22 These are the commandments the LORD proclaimed in a loud voice to your whole assembly there on the mountain from out of the fire, the cloud and the deep darkness; and he added nothing more. Then he wrote them on two stone tablets and gave them to me. (Deu 5:6-22 NIV)

* * *

“И заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир” (Иеремия 29:7).

“І дбайте про спокій міста, куди Я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо в спокої його буде і ваш спокій” (Эремія 29:7)

“And seek the peace of the city whither I have caused you to be carried away captives, and pray unto the LORD for it: for in the peace thereof shall ye have peace” (KJV Jeremiah 29:7)

* * *

3 Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния ваши, и Я оставлю вас жить на сем месте.
4 Не надейтесь на обманчивые слова: „здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень “.
5 Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его,
6 не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе,–
7 то Я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов.
8 Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы.
9 Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете,
10 и потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: „мы спасены “, чтобы впредь делать все эти мерзости.
11 Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь. (Иеремия 7:3-11 RST)

3 Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів: Поправте дороги свої й свої вчинки, й Я зроблю, що ви житимете на цім місці!
4 Не надійтесь собі на слова неправдиві, щоб казати: Храм Господній, храм Господній, храм Господній отут!
5 Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо,
6 не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крови на місці цьому, і за іншими богами вслід не підете собі на біду,
7 то зроблю, що ви пробуватимете на цім місці, у Краю, що його дав Я вашим батькам відвіку навіки!
8 Ось собі ви надієтеся на слова неправдиві, які не допоможуть:
9 Чи ви будете красти, вбивати й перелюб чинити, і присягати фальшиво, й кадити Ваалові, і ходити за іншими богами, яких ви не знаєте,
10 а потім ви прийдете й станете перед обличчям Моїм у цім домі, що зветься Ім’ям Моїм, і скажете: Урятовані ми, щоб чинити гидоти всі ці?
11 Чи вертепом розбійників став оцей дім, що Ім’я Моє кличеться в ньому, на ваших очах? І Я оце бачу, говорить Господь… (Єремія 7:3-11 UKR)

4 Trust ye not in lying words, saying, The temple of the LORD, The temple of the LORD, The temple of the LORD, are these.
5 For if ye throughly amend your ways and your doings; if ye throughly execute judgment between a man and his neighbour;
6 If ye oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt:
7 Then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers, for ever and ever.
8 Behold, ye trust in lying words, that cannot profit.
9 Will ye steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and burn incense unto Baal, and walk after other gods whom ye know not;
10 And come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, We are delivered to do all these abominations?
11 Is this house, which is called by my name, become a den of robbers in your eyes? Behold, even I have seen it, saith the LORD. (Jeremiah 7:4-11 KJV)

* * *

14 О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль1 ходил Моими путями!
15 Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их:
16 ненавидящие ГОСПОДА раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда (Псалом 80:14-17 RSO)

(081-14) Коли б Мій народ був послухав Мене, коли б був ізраїль ходив по дорогах Моїх,
(081-15) ще мало і Я похилив би був їхніх ворогів, і руку Свою повернув би був Я на противників їхніх!
(081-16) Ненависники Господа йому б покорились, і був би навіки їхній час (Псалом 81:14-16 UKR)

13 Oh that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways!
14 I should soon have subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries.
15 The haters of the LORD should have submitted themselves unto him: but their time should have endured for ever.
(Psa 81:13-15 KJV)

* * *

RST Mалахия 2:10 Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?

UKR Малахії 2:10 Чи Отець нам усім не один? Хіба Бог не один нас створив? Чому ж один одного зраджуємо ми, щоб нам зневажати заповіт батьків наших?

KJV Malachi 2:10 Have we not all one father? hath not one God created us? why do we deal treacherously every man against his brother, by profaning the covenant of our fathers?

* * *

5 Господь праведен посреди него, не делает неправды, каждое утро являет суд Свой {справедливость Свою} неизменно; но беззаконник не знает стыда.
6 Я истребил народы, разрушены твердыни их; пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним; разорены города их: нет ни одного человека, нет жителей.
7 Я говорил: „бойся только Меня, принимай наставление!” и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое Я постановил о нем; а они прилежно старались портить все свои действия.
8 Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля.
9 Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно.
10 Из заречных стран Ефиопии поклонники Мои, дети рассеянных Моих, принесут Мне дары.
11 В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против Меня, ибо тогда Я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе Моей.
12 Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. (Софония 3:5-12 RST)

5 Серед нього Господь справедливий, Він кривди не чинить, щоранку дає Своє право на соняшне світло, не бракне його, але кривдник не відає сорому.
6 Народи Я вигубив, попустошені їхні заборола, Я вулиці їхні зруйнував, і нема перехожого, їхні міста поруйновані, так що немає й людини, немає й мешканця!
7 Я йому говорив: Тільки будеш боятись Мене, тільки приймеш картання, і не витяте буде мешкання його, усе, що про нього Я постановив, та вони ревно псули всі чини свої!
8 Тому то чекайте Мене, промовляє Господь, на той день, коли встану, як свідок, бо право Моє позбирати народи, згромадити царства, щоб вилити на них Свою лють, увесь жар Свого гніву, бо огнем Моїх заздрощів буде поглинута ціла земля!
9 Бо тоді уста чисті народам Я дам, щоб усі вони кликали Ймення Господнє, щоб раменом одним послужити Йому.
10 З другого боку річок Етіопії Моїх поклонників, Моїх розпорошених дарунком Мені принесуть.
11 Того дня ти не будеш соромитись всіма своїми ділами, якими грішив проти Мене, бо тоді Я відкину з твоєї середини тих, хто радіє твоєю пишнотою, і ти високо більш не стоятимеш вже на святій Моїй горі.
12 І серед тебе зоставлю убогий й нужденний народ, і будуть шукати пристановища в Іменні Господнім вони. (Соф 3:5-12 UKR)

5 The LORD is righteous within her; He will do no injustice. Every morning He brings His justice to light; He does not fail. But the unjust knows no shame.
6 “I have cut off nations; Their corner towers are in ruins. I have made their streets desolate, With no one passing by; Their cities are laid waste, Without a man, without an inhabitant.
7 “I said, ‘Surely you will revere Me, Accept instruction.’ So her dwelling will not be cut off According to all that I have appointed concerning her. But they were eager to corrupt all their deeds.
8 “Therefore, wait for Me,” declares the LORD, “For the day when I rise up to the prey. Indeed, My decision is to gather nations, To assemble kingdoms, To pour out on them My indignation, All My burning anger; For all the earth will be devoured By the fire of My zeal.
9 “For then I will give to the peoples purified lips, That all of them may call on the name of the LORD, To serve Him shoulder to shoulder.
10 “From beyond the rivers of Ethiopia My worshipers, My dispersed ones, Will bring My offerings.
11 “In that day you will feel no shame Because of all your deeds By which you have rebelled against Me; For then I will remove from your midst Your proud, exulting ones, And you will never again be haughty On My holy mountain.
12 “But I will leave among you A humble and lowly people, And they will take refuge in the name of the LORD. (Zep 3:5-12 NAS)

* * *

6 Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.
7 Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник– помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. (Исаия 55:6-7 RST)

6 Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько!
7 Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато! (Ісая 55:6-7 UKR)

6 Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near:
7 Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the LORD, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon. (Isaiah 55:6-7 KJV)

* * *

14 Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми: „кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может жить при вечном пламени?”–
15 Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла;
16 тот будет обитать на высотах; убежище его– неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет. (Исаия 33:14-16 RST)

14 Затривожились грішні в Сіоні, і трепет безбожних обняв… Хто з нас мешкатиме при жерущім огні? Хто з нас мешкати буде при вічному огнищіу?
15 Хто ходить у правді й говорить правдиве, хто бридиться зиском насилля, хто долоні свої випорожнює, щоб хабара не тримати, хто ухо своє затикає, щоб не чути про кровопролиття, і зажмурює очі свої, щоб не бачити зла,
16 той перебуватиме на високостях, скельні твердині його недоступна оселя, його хліб буде даний йому, вода йому завжди запевнена! (Ісая 33:14-16 UKR)

14 The sinners in Zion are afraid; fearfulness hath surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? who among us shall dwell with everlasting burnings?
15 He that walketh righteously, and speaketh uprightly; he that despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil;
16 He shall dwell on high: his place of defence shall be the munitions of rocks: bread shall be given him; his waters shall be sure. (Isa 33:14-16 KJV)

* * *

47 За те, що не служив ти Господеві, Богові своєму, у радості та в добрі серця, із рясноти всього,
48 то будеш служити ворогові своєму, якого Господь пошле на тебе, у голоді, і в прагненні, і в наготі, і в недостатку всього, а він дасть залізне ярмо на твою шию, аж поки вигубить тебе.
(Повторення Закону 28:47-48 UKR)

47 За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего,
48 будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе и во всяком недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. (Второзаконие 28:47-48 RST)

47 Because thou servedst not the LORD thy God with joyfulness, and with gladness of heart, for the abundance of all things;
48 Therefore shalt thou serve thine enemies which the LORD shall send against thee, in hunger, and in thirst, and in nakedness, and in want of all things: and he shall put a yoke of iron upon thy neck, until he have destroyed thee. (Deu 28:47-48 KJV)

* * *

30 Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением.
31 Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать…?
32 Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите! (Иезекииль 18:30-32 RST)

30 Покайтеся, і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання!
31 Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа! І нащо маєте померти…?
32 Бо не жадаю Я смерти помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть! (Єзек 18:30-32 UKR)

30 Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.
31 Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die…?
32 For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord GOD: wherefore turn yourselves, and live ye. (Eze 18:30-32 KJV)

* * *

1 Боже, своїми ушима ми чули, наші батьки нам оповідали: велике Ти діло вчинив за їхніх днів, за днів стародавніх:
2 Ти вигнав поганів Своєю рукою, а їх осадив, понищив народи, а їх Ти поширив!
3 Не мечем бо своїм вони землю посіли, і їхнє рамено їм не помогло, а правиця Твоя та рамено Твоє, та Світло обличчя Твого, бо Ти їх уподобав!
4 Ти Сам Цар мій, о Боже, звели ж про спасіння для Якова:
5 Тобою поб’ємо своїх ворогів, ім’ям Твоїм будемо топтати повсталих на нас,
6 бо я буду надіятися не на лука свого, і мій меч не поможе мені,
7 але Ти нас спасеш від противників наших, і наших ненависників засоромиш!
8 Ми хвалимось Богом щодня, і повіки ім’я Твоє славимо, Села (Псалом 44:1-8 UKR)

1 Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние:
2 Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил; поразил племена и изгнал их;
3 ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним.
4 Боже, Царь мой! Ты– тот же; даруй спасение Иакову.
5 С Тобою избодаем рогами врагов наших; во имя Твое попрем ногами восстающих на нас:
6 ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня;
7 но Ты спасешь нас от врагов наших, и посрамишь ненавидящих нас.
8 О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек.
(Псалом 43:1-8 RST)

1 We have heard with our ears, O God, our fathers have told us, what work thou didst in their days, in the times of old.
2 How thou didst drive out the heathen with thy hand, and plantedst them; how thou didst afflict the people, and cast them out.
3 For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them: but thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favour unto them.
4 Thou art my King, O God: command deliverances for Jacob.
5 Through thee will we push down our enemies: through thy name will we tread them under that rise up against us.
6 For I will not trust in my bow, neither shall my sword save me.
7 But thou hast saved us from our enemies, and hast put them to shame that hated us.
8 In God we boast all the day long, and praise thy name for ever. Selah.
(Psa 44:1-8 KJV)

* * *

1 На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей?
2 И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать,
3 ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится.
4 Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет.
5 Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена.
6 Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь: „горе тому, кто без меры обогащает себя не своим,– на долго ли?– и обременяет себя залогами!”
7 Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение?
8 Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем.
9 Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья!
10 Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей.
11 Камни из стен возопиют и перекладины из дерева будут отвечать им:
12 „горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою!”
13 Вот, не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня и племена мучат себя напрасно?
14 Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море.
15 Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его!
16 Ты пресытился стыдом вместо славы; пей же и ты и показывай срамоту,– обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою.
17 Ибо злодейство твое… обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем.
18 Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литаго лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение?
19 Горе тому, кто говорит дереву: „встань!” и бессловесному камню: „пробудись!” Научит ли он чему-нибудь? Вот, он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет.
20 А Господь– во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицем Его! (Аввакума 2:1 RST)

1 Нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану, і хай виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені, і що відповість на жалобу мою.
2 А Господь відповів та й сказав: Напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач його легко читав.
3 Бо ще на умовлений час це видіння, і приспішає кінець, і не обмане. Якщо б протягнулось, чекай ти його, бо воно конче прийде, не спізниться.
4 Ось надута, не проста душа його в ньому, а праведний житиме вірою своєю.
5 І що ж, як зрадливе вино, так горда людина спокою не знає: він роззявлює пащу свою, як шеол, і не насичується, як та смерть, і всіх людей він до себе збирає, і всі народи до себе згромаджує.
6 Чи ж усі вони не складуть приповістки на нього та загадки насмішливої йому не прокажуть: Горе тому, хто для себе розмножує те, що не його! Аж доки це буде? Горе тому, хто чинить тяжкою заставу на себе!
7 Хіба нагло не встануть оті, хто тебе буде гризти, і збудяться ті, хто тебе попихає, і за здобич ти станеш для них?
8 За те, що ти грабував був багато народів, вся решта народів тебе пограбує за ту людську кров, і за насильство над краєм, над містом та над усіма, хто мешкає в ньому.
9 Горе тому, хто неправедний зиск побирає для дому свого, щоб покласти гніздо своє на висоті, і тим із рук злого врятованим бути!
10 Нарадив ти сором для дому свого, щоб кінець учинити численним народам, і ти прогрішився за душу свою.
11 Бо камінь з стіни буде кликати, і йому відповість сволок із дерева.
12 Горе тому, хто кров’ю місто будує, хто беззаконням встановлює город!
13 Чи ж оце не від Господа Саваота, що народи трудяться для огню, і мучаться люди на марність?
14 Бо пізнанням Господньої слави наповнена буде земля, як море вода покриває.
15 Горе тому, хто свого ближнього напоює з келіху гніву свого, і поїть, щоб бачити сором його!
16 Ти наситишся ганьбою більше, як славою. Пий також ти, та показуй свій сором! На тебе обернеться келіх правиці Господньої, ганьба ж на славу твою!
17 Бо насилля твоє… на тебе спаде, а грабунок худоби зламає тебе за кров людську, та за насилля над краєм, над містом та над усіма, хто мешкає в ньому.
18 Який дасть пожиток бовван, що його вирізьбив творець його, і відлив, і вчитель неправди, що творець його мав охоту чинити богів цих німих?
19 Горе тому, хто дереву каже: Збудись, мовчазливому каменю: Зрушся! Чи він буде навчати? Ось він сріблом та золотом викладений, але жодного духу в ньому нема!
20 А Господь у Своїм храмі святім, мовчи перед обличчям Його, уся земле! (Авакума 2:1-20 UKR)

1 I will stand on my guard post And station myself on the rampart; And I will keep watch to see what He will speak to me, And how I may reply when I am reproved.
2 Then the LORD answered me and said, “Record the vision And inscribe it on tablets, That the one who reads it may run.
3 “For the vision is yet for the appointed time; It hastens toward the goal, and it will not fail. Though it tarries, wait for it; For it will certainly come, it will not delay.
4 “Behold, as for the proud one, His soul is not right within him; But the righteous will live by his faith.
5 “Furthermore, wine betrays the haughty man, So that he does not stay at home. He enlarges his appetite like Sheol, And he is like death, never satisfied. He also gathers to himself all nations And collects to himself all peoples.
6 “Will not all of these take up a taunt-song against him, Even mockery and insinuations against him, And say, ‘Woe to him who increases what is not his– For how long– And makes himself rich with loans?’
7 “Will not your creditors rise up suddenly, And those who collect from you awaken? Indeed, you will become plunder for them.
8 “Because you have looted many nations, All the remainder of the peoples will loot you– Because of human bloodshed and violence done to the land, To the town and all its inhabitants.
9 “Woe to him who gets evil gain for his house To put his nest on high To be delivered from the hand of calamity!
10 “You have devised a shameful thing for your house By cutting off many peoples; So you are sinning against yourself.
11 “Surely the stone will cry out from the wall, And the rafter will answer it from the framework.
12 “Woe to him who builds a city with bloodshed And founds a town with violence!
13 “Is it not indeed from the LORD of hosts That peoples toil for fire, And nations grow weary for nothing?
14 “For the earth will be filled With the knowledge of the glory of the LORD, As the waters cover the sea.
15 “Woe to you who make your neighbors drink, Who mix in your venom even to make them drunk So as to look on their nakedness!
16 “You will be filled with disgrace rather than honor. Now you yourself drink and expose your own nakedness. The cup in the LORD’s right hand will come around to you, And utter disgrace will come upon your glory.
17 “For the violence done… will overwhelm you, And the devastation of its beasts by which you terrified them, Because of human bloodshed and violence done to the land, To the town and all its inhabitants.
18 “What profit is the idol when its maker has carved it, Or an image, a teacher of falsehood? For its maker trusts in his own handiwork When he fashions speechless idols.
19 “Woe to him who says to a piece of wood, ‘Awake!’ To a dumb stone, ‘Arise!’ And that is your teacher? Behold, it is overlaid with gold and silver, And there is no breath at all inside it.
20 “But the LORD is in His holy temple. Let all the earth be silent before Him.” (Habakkuk 3:1 NAS)

* * *

5 Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко,
6 поставивший горы силою Своею, препоясанный могуществом,
7 укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов! (Псалом 64:5-7 RST)

6 Грізні речі Ти відповідаєш нам правдою, Боже, Спасителю наш, надіє всіх кінців землі та сущих далеко на морі,
7 що гори ставиш Своєю силою, підперезаний міццю,
8 що втихомирюєш гуркіт морів, їхніх хвиль та галас народів… (Псалом 65:6-8 UKR)

5 By awesome deeds Thou dost answer us in righteousness, O God of our salvation, Thou who art the trust of all the ends of the earth and of the farthest sea;
6 Who dost establish the mountains by His strength, Being girded with might;
7 Who dost still the roaring of the seas, The roaring of their waves, And the tumult of the peoples. (Psa 65:5-7 NAS)

* * *

Ліпший від силача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста (UKR Приповiстi 16:32)

Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою [лучше] завоевателя города (RST Притчи 16:32)

He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city (KJV Proverbs 16:32)

* * *

12 Ибо так говорит Господь: рана твоя неисцельна, язва твоя жестока;
13 никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою; целебного врачевства нет для тебя;
14 все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя; ибо Я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились.
15 Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились.
16 Но все пожирающие тебя будут пожраны; и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу.
17 Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря: „вот Сион, о котором никто не спрашивает “;
18 так говорит Господь: вот, возвращу плен шатров Иакова и селения его помилую; и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему.
19 И вознесутся из них благодарение и голос веселящихся; и Я умножу их, и не будут умаляться, и прославлю их, и не будут унижены.
20 И сыновья его будут, как прежде, и сонм его будет предстоять предо Мною, и накажу всех притеснителей его. (Иер 30:12-20 RST)

12 Бо так промовляє Господь: Невилічальна пораза твоя, рана твоя невигойна!
13 Немає того, хто б справу твою розсудив для твоєї болячки, нема в тебе ліків таких, щоб над раною м’ясо зросло!
14 Забули про тебе всі друзі твої, до тебе вони не звертаються, бо ворожим ударом Я вразив тебе, жорстокою карою за численні провини твої, за те, що зміцніли гріхи твої…
15 Чого ти кричиш про поразу свою, про свій біль невигойний? За численні твої беззаконства, за те, що зміцніли гріхи твої, Я зробив тобі це…
16 Тому всі, що тебе поїдають, поїджені будуть, а всі вороги твої всі вони підуть в полон, і стануть здобиччю ті, хто тебе обдирає, а всіх, хто грабує тебе, на грабунок віддам!
17 Бо вирощу шкурку на рані тобі, і з пораз тебе вилікую, говорить Господь, бо відкинута звано тебе, ти, Сіонська дочка, якої ніхто не шукає.
18 Так говорить Господь: Ось Я поверну з полону шатра Яковові, і змилуюся над місцями його пробування, і на пагірку своїм побудується місто, а палац осядеться на відповідному місці своїм.
19 І вийде подяка із них та голос радіючих, і Я їх помножу, і не буде їх мало, і прославлю Я їх і не будуть принижені!
20 І сини його стануть, як перше, а збір його буде міцний перед лицем Моїм, і Я покараю всіх тих, хто його переслідує! (Іер 30:12-20 UKR)

12 For thus saith the LORD, Thy bruise is incurable, and thy wound is grievous.
13 There is none to plead thy cause, that thou mayest be bound up: thou hast no healing medicines.
14 All thy lovers have forgotten thee; they seek thee not; for I have wounded thee with the wound of an enemy, with the chastisement of a cruel one, for the multitude of thine iniquity; because thy sins were increased.
15 Why criest thou for thine affliction? thy sorrow is incurable for the multitude of thine iniquity: because thy sins were increased, I have done these things unto thee.
16 Therefore all they that devour thee shall be devoured; and all thine adversaries, every one of them, shall go into captivity; and they that spoil thee shall be a spoil, and all that prey upon thee will I give for a prey.
17 For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the LORD; because they called thee an Outcast, saying, This is Zion, whom no man seeketh after.
18 Thus saith the LORD; Behold, I will bring again the captivity of Jacob’s tents, and have mercy on his dwellingplaces; and the city shall be builded upon her own heap, and the palace shall remain after the manner thereof.
19 And out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that make merry: and I will multiply them, and they shall not be few; I will also glorify them, and they shall not be small.
20 Their children also shall be as aforetime, and their congregation shall be established before me, and I will punish all that oppress them. (Jer 30:12-20 KJV)

* * *

1 Нагадуй їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були,
2 щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. (Титу 3:1-2 UKR)

1 Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело,
2 никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. (Титу 3:1-2 RST)

1 Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,
2 To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men. (Tit 3:1-2 KJV)

* * *

17 И делом правды2 будет мир, и плодом правосудия3 — спокойствие и безопасность вовеки.
18 Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных. (Исаия 32:17-18 RST)

17 І буде роботою істини4 мир, а працею правди5 спокійність й безпека навіки.
18 І осяде народ мій у мешканні спокійнім, і в безпечних місцях, і в спокійних місцях відпочинку. (Ісая 32:17-18 UKR)

17 And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.
18 And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places; (Isa 32:17-18 KJV)

* * *

Як дороги людини Господь уподобає, то й її ворогів Він замирює з нею (Приповісті Соломона UKR 16:7)

Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним (Притчи Соломона RST 16:7)

When a man’s ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him. (Proverbs 16:7)

* * *

11 Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих;
12 не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою.
13 Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых.
14 Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. (Псалом 26:11-14 RST)

11 Дорогу Свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною, ради моїх ворогів!
12 Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці,
13 немов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро!
14 Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа! (Псалом 27:11-1 UKR)

11 Teach me thy way, O LORD, and lead me in a plain path, because of mine enemies.
12 Deliver me not over unto the will of mine enemies: for false witnesses are risen up against me, and such as breathe out cruelty.
13 I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the LORD in the land of the living.
14 Wait on the LORD: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the LORD. (Psa 27:11-1 KJV)

* * *

RST Матфея 7:12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.

UKR Матвiя 7:12 Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому Закон і Пророки.

KJV Matthew 7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.

* * *

9 А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него.
10 Все кости мои скажут: „Господи! кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?” (Псалом 35:9-10 RST)

9 А душа моя в Господі буде радіти, звеселиться Його допомогою!
10 Скажуть усі мої кості: Господи, хто подібний до Тебе? Ти рятуєш убогого від сильнішого над нього, покірного та бідаря від його дерія. (Псалом 35:9-10 UKR)

9 And my soul shall be joyful in the LORD: it shall rejoice in his salvation.
10 All my bones shall say, LORD, who is like unto thee, which deliverest the poor from him that is too strong for him, yea, the poor and the needy from him that spoileth him? (Psa 35:9-10 KJV)

* * *

14 Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
15 Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
16 Очи Господни [обращены] на праведников, и уши Его– к воплю их.
17 Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них.
18 Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их.
19 Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.
20 Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.
21 Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится.
22 Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут.
23 Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. (Псалом 33:14-23 RST)

13 (034-14) Свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступу.
14 (034-15) Відступися від злого і добре чини, миру шукай і женися за ним!
15 (034-16) Очі Господні на праведних, уші ж Його на їхній зойк,
16 (034-17) Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам’ять з землі.
17 (034-18) Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх.
18 (034-19) Господь зламаносердим близький, і впокорених духом спасає.
19 (034-20) Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх:
20 (034-21) Він пильнує всі кості його, із них жодна не зламається!
21 (034-22) Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного.
22 (034-23) Господь визволить душу рабів Своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до Нього! (Псалом 34:13-22 UKR)

13 Then make sure you don’t speak evil words or use deceptive speech!
14 Turn away from evil and do what is right! Strive for peace and promote it!
15 The LORD pays attention to the godly and hears their cry for help.
16 But the LORD opposes evildoers and wipes out all memory of them from the earth.
17 The godly cry out and the LORD hears; he saves them from all their troubles.
18 The LORD is near the brokenhearted; he delivers those who are discouraged.
19 The godly face many dangers, but the LORD saves them from each one of them.
20 He protects all his bones; not one of them is broken.
21 Evil people self-destruct; those who hate the godly are punished.
22 The LORD rescues his servants; all who take shelter in him escape punishment. (Psalm 34:13-1 NET)

* * *

16 Не спасется царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила.
17 Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею.
18 Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его,
19 что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их.
20 Душа наша уповает на Господа: Он– помощь наша и защита наша (Псалом 32:16-20 RST)

16 Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень великістю сили,
17 для спасіння той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже,
18 ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає,
19 щоб рятувати життя їхнє від смерти, і щоб за час голоду їх оживляти!
20 Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш (Псалом 33:16-20 UKR)

16 No king is saved by the multitude of an army; A mighty man is not delivered by great strength.
17 A horse is a vain hope for safety; Neither shall it deliver any by its great strength.
18 Behold, the eye of the LORD is on those who fear Him, On those who hope in His mercy,
19 To deliver their soul from death, And to keep them alive in famine.
20 Our soul waits for the LORD; He is our help and our shield. (Psa 33:16-20 NKJ)

* * *

UKR 1 Йоана 3:15 Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б.

KJV 1 John 3:15 Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him.

RST 1 Иоанна 3:15 Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей.

* * *

UKR Матвiя 10:28 І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може; але бійтеся більше Того, Хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєнні.

KJV Matthew 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear Him Who is able to destroy both soul and body in hell.

RST Mатфея 10:28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне.

* * *

 17 Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется.
18 Иначе, увидит Господь, и неугодно будет это в очах Его, и Он отвратит от него гнев Свой. (Притчи 24:17-18 RST)

17 Не тішся, як ворог твій падає, а коли він спіткнеться, хай серце твоє не радіє,
18 щоб Господь не побачив, і це не було в Його очах лихим, і щоб Він не звернув Свого гніву від нього на тебе! (Приповiстi 24:17-18 UKR)

17 Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth:
18 Lest the LORD see it, and it displease him, and he turn away his wrath from him. (Pro 24:17-18 KJV)

* * *

Проклятий, хто пересуває межу свого ближнього! (UKR Повторення Закону 27:17)

Cursed be he that removeth his neighbour’s landmark. And all the people shall say, Amen. (KJV Deuteronomy 27:17)

17 Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь. (Второзаконие 27:17 RST) 

* * *

UKR Псалом 27:3 коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч Його!

KJV Psalm 27:3 Though an host should encamp against me, my heart shall not fear: though war should rise against me, in this will I be confident.

RST Псалом 26:3 Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться.

* * *

UKR 2 Тимофiю 1:7 Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любови, і здорового розуму.

KJV 2 Timothy 1:7 For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.

CRV 2 Тимофею 1:7 Ведь Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыслия.

RST 2 Тимофею 1:7 ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 

* * *

18 Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми!
19 Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь.
20 Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його; як він прагне, напій його, бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову.
21 Не будь переможений злом, але перемагай зло добром! (Римлян 12:18-1 UKR)

18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.
20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья.
21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. (Римлянам 12:18-21 RST)

18 If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
19 Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.
20 Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.
21 Be not overcome of evil, but overcome evil with good. (Romans 12:18-21 KJV)

* * *

8 А я б удавався до Бога, і на Бога б поклав свою справу,
9 Він чинить велике та недослідиме, предивне, якому немає числа,
11 щоб поставить низьких на високе, і зміцнити спасіння засмучених.
12 Він розвіює задуми хитрих, і не виконують плану їх руки,
13 Він мудрих лукавством їх ловить, і рада крутійська марною стає,
14 вдень знаходять вони темноту, а в полудень мацають, мов уночі!…
15 І Він від меча урятовує бідного, а з міцної руки бідаря,
16 і стається надія нужденному, і замкнула уста свої кривда! (Йов 5:8-16 UKR)

8 Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу,
9 Который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа,
11 униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение.
12 Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия.
13 Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным:
14 днем они встречают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью.
15 Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного.
16 И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. (Иов 5:8-16 RST)

8 I would seek unto God, and unto God would I commit my cause:
9 Which doeth great things and unsearchable; marvellous things without number:
11 To set up on high those that be low; that those which mourn may be exalted to safety.
12 He disappointeth the devices of the crafty, so that their hands cannot perform their enterprise.
13 He taketh the wise in their own craftiness: and the counsel of the froward is carried headlong.
14 They meet with darkness in the daytime, and grope in the noonday as in the night.
15 But he saveth the poor from the sword, from their mouth, and from the hand of the mighty.
16 So the poor hath hope, and iniquity stoppeth her mouth. (Job 5:8-1 KJV)

* * *

RST Псалом 17:28 ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.

UKR Псалом 18:28 бо народ із біди Ти спасаєш, а очі зухвалі принижуєш.

KJV Psalm 18:27 For thou wilt save the afflicted people; but wilt bring down high looks.

* * *

KJV Proverbs 21:30 There is no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD.

RST Притчи 21:30 Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу.

UKR Приповiстi 21:30 Нема мудрости, ані розуму, ані ради насупроти Господа.

CRV Притчи 21:30 И мудрость, и разум, и совет — ничто перед ГОСПОДОМ.

* * *

KJV 2 Timothy 2:19 Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity.

RST 2 Тимофею 2:19 Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: „познал Господь Своих”; и: „да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа “.

CRV 2 Тимофею 2:19 Но крепок фундамент, заложенный Богом, стоит неколебим, запечатлен печатью: “Бог знает Своих” и “Всякий, кто исповедует имя Господа, да удалится от зла!”

UKR 2 Тимофiю 2:19 Та однако стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю: Господь знає тих, хто Його, та: Нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє Ім’я називає!

* * *

RST 1 Кор 10:10 Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя.

KJV 1 Corinthians 10:10 Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer.

UKR 1 Кор 10:10 Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від погубителя.

NET 1 Corinthians 10:10 And do not complain, as some of them did, and were killed by the destroying angel.

CRV Иакова 5:9 Братья, не жалуйтесь друг на друга, чтобы Бог не осудил вас. Смотрите, Судья уже стоит у дверей!

NET James 5:9 Do not grumble against one another, brothers and sisters, so that you may not be judged. See, the judge stands before the gates! (Jam 5:9 NET)

UKR Якова 5:9 Не нарікайте один на одного, браття, щоб вас не засуджено, он Суддя стоїть перед дверима!

* * *

1 Петра 5:9-10 Вы должны противостоять ему, твердые в вере, зная, что во всем мире братья ваши терпят такие же страдания. Но страдать вам совсем недолго!

RST 1 Петра 5:9-10 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире.

KJV 1 Peter 5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. (1Pe 5:9 KJV)

UKR 1 Петра 5:9 Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світі. (1Pe 5:9 UKR)

* * *

7 А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой услышит меня.
8 Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня.
9 Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дела моего и не совершит суда надо мною; тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. (Михея 7:7-9 RST)

7 Therefore I will look unto the LORD; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.
8 Rejoice not against me, O mine enemy: when I fall, I shall arise; when I sit in darkness, the LORD shall be a light unto me.
9 I will bear the indignation of the LORD, because I have sinned against him, until he plead my cause, and execute judgment for me: he will bring me forth to the light, and I shall behold his righteousness. (Mic 7:7-9 KJG)

7 А я виглядаю на Господа, надіюсь на Бога спасіння мого, Бог мій почує мене!
8 Не тішся, моя супротивнице, з мене, хоч я впала, Сіонська дочка, проте встану, хоч сиджу в темноті, та Господь мені світло!
9 Буду зносити я гнів Господній, бо згрішила Йому, аж поки не вирішить справи моєї, та суду не вчинить мені. Він на світло мене попровадить, побачу Його справедливість! (Михея 7:7-9 UKR)

* * *

KJV James 3:2 If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.

RST Иаков 3:2 Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело.

CRV Иакова 3:2. Кто не грешит словами, тот уже человек зрелый, способный держать в узде все тело.

UKR Якова 3:2 Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло.

* * *

143 Скорбь и горесть постигли меня; заповеди Твои– утешение мое.
144 Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить.
145 Взываю всем сердцем [моим]: услышь меня, Господи,– и сохраню уставы Твои.
146 Призываю Тебя: спаси меня, и буду хранить откровения Твои. (Псалом 118:143-146)

143 Trouble and anguish have taken hold on me: yet thy commandments are my delights.
144 The righteousness of thy testimonies is everlasting: give me understanding, and I shall live.
145 I cried with my whole heart; hear me, O LORD: I will keep thy statutes.
146 I cried unto thee; save me, and I shall keep thy testimonies. (Psa 119:143-146 KJG)

* * *

20 Now may the God of peace who by the blood of the eternal covenant brought back from the dead the great shepherd of the sheep, our Lord Jesus Christ,
21 equip you with every good thing to do his will, working in us what is pleasing before him through Jesus Christ, to whom be glory forever. Amen. (Heb 13:20-21 NET)

20 Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), 21 да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь. (Евр 13:20-21)

* * *

KJV  1 Peter 5:10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.

RST  1 Петра 5:10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.

UKR  1 Петра 5:10 А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї в Христі, нехай Сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, уґрунтує.

* * *

KJV 1 Peter 4:14 If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified.

RST 1 Пет 4:14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется.

UKR 1 Пет 4:14 Коли ж вас ганьблять за Христове Ім’я, то ви блаженні, бо на вас спочиває Дух слави й Дух Божий.

* * *

17 И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии,
18 и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на ГОСПОДА.
19 Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи.
20 Твердо помнит это душа моя и падает во мне.
21 Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю:
22 по милости ГОСПОДА мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось.
23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!
24 ГОСПОДЬ- часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него.
25 Благ ГОСПОДЬ к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.
26 Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от ГОСПОДА.
27 Благо человеку, когда он несет иго в юности своей;
28 сидит уединенно и молчит, ибо Он наложил его на него;
29 полагает уста свои в прах, помышляя: “может быть, еще есть надежда”;
30 подставляет ланиту свою биющему его, пресыщается поношением,
31 ибо не навек оставляет ГОСПОДЬ.
32 Но послал горе, и помилует по великой благости Своей.
33 Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих.
34 Но, когда попирают ногами своими всех узников земли,
35 когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего,
36 когда притесняют человека в деле его: разве не видит ГОСПОДЬ?
37 Кто это говорит: “и то бывает, чему ГОСПОДЬ не повелел быть”?
38 Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?
39 Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои.
40 Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к ГОСПОДУ.
41 Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах:  (Плач Иеремии 3:17-41 RSO)

17 And my soul has been rejected from peace; I have forgotten happiness.
18 So I say, “My strength has perished, And so has my hope from the LORD.”
19 Remember my affliction and my wandering, the wormwood and bitterness.
20 Surely my soul remembers And is bowed down within me.
21 This I recall to my mind, Therefore I have hope.
22 The LORD’s lovingkindnesses indeed never cease, For His compassions never fail.
23 They are new every morning; Great is Thy faithfulness.
24“The LORD is my portion,” says my soul, “Therefore I have hope in Him.”
25 The LORD is good to those who wait for Him, To the person who seeks Him.
26 It is good that he waits silently For the salvation of the LORD.
27 It is good for a man that he should bear The yoke in his youth.
28 Let him sit alone and be silent Since He has laid it on him.
29 Let him put his mouth in the dust, Perhaps there is hope.
30 Let him give his cheek to the smiter; Let him be filled with reproach.
31 For the Lord will not reject forever,
32 For if He causes grief, Then He will have compassion According to His abundant lovingkindness.
33 For He does not afflict willingly, Or grieve the sons of men.
34 To crush under His feet All the prisoners of the land,
35 To deprive a man of justice In the presence of the Most High,
36 To defraud a man in his lawsuit– Of these things the Lord does not approve.
37 Who is there who speaks and it comes to pass, Unless the Lord has commanded it?
38 Is it not from the mouth of the Most High That both good and ill go forth?
39 Why should any living mortal, or any man, Offer complaint in view of his sins?
40 Let us examine and probe our ways, And let us return to the LORD.
41 We lift up our heart and hands Toward God in heaven (Lam 3:17-41 NAS)
* * *

42 Nevertheless among the chief rulers also many believed on Him; but because of the Pharisees they did not confess Him, lest they should be put out of the synagogue: 43 For they loved the praise of men more than the praise of God. (Joh 12:42-43 KJV)

42 Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги, 43 ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. (Иоанна 12:42-43 RST)

   * * *

«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». (Иакова 1:2-4 RST)

2 My brethren, count it all joy when ye fall into divers trials; 3 Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. 4 But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.  (Jam 1:2-4 KJV)

   * * *

KJV  Psalm 94:19 In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul.

UKR Псалом 94:19 Коли мої думки болючі в нутрі моїм множаться, то розради Твої веселять мою душу!

19 При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою. (Псалом 93:19)

 * * *

10 Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. 11 Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 12 Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. (2 Фесс 3:10-12 RST)

10 For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. 11 For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. 12 Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread. (2Th 3:10-12 KJV)

 * * *

12 And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you: 13 To the end he may stablish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father (1Th 3:12-1 KJV)

12 А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, 13 чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святости пред Богом и Отцем нашим (1 Фесс 3:12-13 RST)

* * *

For this finds favor, if for the sake of conscience toward God a man bears up under sorrows when suffering unjustly. For what credit is there if, when you sin and are harshly treated, you endure it with patience? But if when you do what is right and suffer for it you patiently endure it, this finds favor with God. For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps, (1Pe 2:19-21 NAS)

Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. (1 Петра 2:19-21 RST)

Бо то вгодне, коли хто, через сумління перед Богом, терпить недолю, непоправді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б’ють за провини? Але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові! Бо на це ви покликані. Бо й Христос постраждав за нас, і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. (1 Петра 2:19-21 UKR)

 * * *

Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его: ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: „пусть явит Себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселие ваше”. Но они будут постыжены. (Исаия 66:5 RST) 22 Так будьте же счастливы, когда ненавидят вас люди и когда изгоняют вас, оскорбляют и чернят ваше имя — и все это из-за Сына человеческого. 23 Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости! Вас ждет на небесах великая награда! Ведь точно так же поступали с пророками отцы этих людей. (Луки 6:22-23 совр. перевод)

KJV Isaiah 66:5 Hear the word of the LORD, ye that tremble at his word; Your brethren that hated you, that cast you out for my name’s sake, said, Let the LORD be glorified: but he shall appear to your joy, and they shall be ashamed. 22 Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man’s sake. 23 Rejoice ye in that day, and leap for joy: for, behold, your reward is great in heaven: for in the like manner did their fathers unto the prophets. (Luke 6:22-24 KJV)

UKR Isaiah 66:5 Послухайте слова Господнього ті, що на слово Його тремтите: Кажуть ваші брати, що ненавидять вас, що вас ради Ймення Мого виганяють: Хай прославлений буде Господь, і ми вашу радість побачимо! Та будуть вони посоромлені! 22 Блаженні ви будете, коли люди зненавидять вас, і коли проженуть вас, і ганьбитимуть, і знеславлять, як зле, ім’я ваше за Людського Сина. 23 Радійте того дня й веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так само чинили пророкам батьки їхні. (Луки 6:22-23 UKR)

 * * *

4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы,
5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией. (1 Кор 2:4-5 RST)

RST 1 Кор 1:17 Ибо Христос послал меня… благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.

4 And my speech and my preaching was not with enticing words of man’s wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:
5 That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. (1Co 2:4-5 KJV)

KJV 1 Corinthians 1:17 For Christ sent me… to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.

4 І слово моє й моя проповідь не в словах переконливих людської мудрости, але в доказі духа та сили,
5 щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій! (1 Кор 2:4-5 UKR)

UKR 1 Corinthians 1:17 Бо Христос послав мене… звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа.

* * *

NAS  Proverbs 23:19 Listen, my son, and be wise, And direct your heart in the way.

Притчи 23:19 Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.

Приповiстi  23:19 Послухай, мій сину, та й помудрій, і нехай твоє серце ступає дорогою рівною.

 * * *

KJV  Revelation 3:10 Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth.

10 И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. 11 Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. (Откр 3:10-11)

* * *

KJV Luke 21:36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.

Луки 21:36 итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.

Луки 21:36 Тож пильнуйте, і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським!

* * *

«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные» (Ефесянам 4:32-5:1)

«And be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Therefore be imitators of God, as beloved children» (Eph 4:32- 5:1 NAS)

   *  *  *

38 And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us: and we forbad him, because he followeth not us. 39 But Jesus said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me. 40 For he that is not against us is on our part. 41 For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward.42 And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea. (Mar 9:38-42 KJV)

38 При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. 39 Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. 40 Ибо кто не против вас, тот за вас. 41 И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. 42 А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. (Марк 9:38-42 RST)

   *  *  *

NAS  1 Timothy 1:5 But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith.

RST  1 Тимофею 1:5 Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры,

UKR  1 Timothy 1:5 Ціль же наказу любов від чистого серця, і доброго сумління, і нелукавої віри.

 *  *  *

 Serve the LORD your God, and He shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. Exodus 23:25.

Служите Господу Богу вашему, И Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Исход 23:25.

*  *  *

31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,  32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. (Иоанна 8:31-32)

31 Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; 32 And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. (John 8:32)

*  *  *

21 And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled 22 In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreproveable in his sight: 23 If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard (Col 1:21-23 KJV)

21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, 23 если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали (Колоссянам 1:21-23 RST)

*  *  *

15 но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках.
16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.
17 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего (1 Петра 1:15-17)

15 But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;
16 Because it is written, Be ye holy; for I am holy.
17 And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man’s work, pass the time of your sojourning here in fear (1Pe 1:15-17 KJV).

*  *  *

KJV  Isaiah 66:2  But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at My word.

RST  Исаия 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.

Таж усе це створила рука Моя, і так все це сталось, говорить Господь! І при тому дивлюсь Я на вбогого та на розбитого духом, і на тремтячого над Моїм словом. (UKR Ісая 66:2)

Чтобы попасть на главную страницу, нажмите на заголовок сайта вверху - "Помощь свыше" или на ссылку http://noelrt.com/ - - In order to get to the home page please either click on the Header "Help from above" or on this text
  1. т.е. народ Божий – примечание вебмастера [-]
  2. праведности, справедливости [-]
  3. то же самое слово “цедака” в оригинале – “праведности, справедливости” [-]
  4. праведності, справедливості [-]
  5. те ж  саме слово “цедака” в оригіналі – “праведності, справедливості” [-]